Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 17 trang 49

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 18 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + 2b'x + c = 0 và giải chúng. Sau đó, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 19 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2)Đố. Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax2+ bx + c > 0 với mọi giá trị của x?

 

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 21 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (xem Toán 7, Tập 2, tr.26):

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 22 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Lời giải

Khi phương trình ax2 + bx + c = 0 có a và c trái dấu thì ac < 0 => -ac > 0

Hơn nữa b2 ≥ 0. Do đó Δ = b2 – 4ac > 0.

Vậy phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt.

Áp dụng:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 23 (trang 50 SGK Toán 9 tập 2): Rada của một máy bay trực thăng the dõi chuyển động của ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc v của ôtô they đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức:

v = 3t2 -30t + 135

(t tính bằng phút, v tính bằng km/h)

a) Tính vận tốc của ôtô khi t = 5 phút.

b) Tính giá trị của t khi vận tốc ôtô bằng 120km/h (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 24 (trang 50 SGK Toán 9 tập 2): Cho phương trình (ẩn x) x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0.

a) Tính Δ'.

b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép? Vô nghiệm.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top