Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 25 trang 52

Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):

a) 2x217x+1=0

Δ=,x1+x2=,x1x2=;

b) 5x2x35=0

Δ=,x1+x2=,x1x2=;

c) 8x2x+1=0

d) 25x2+10x+1=0

Bài 25 trang 52

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 26 trang 52

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 27 trang 53

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 28 trang 53

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

 

a) u + v = 32 , uv = 231

b) u + v = -8, uv = -105

c) u + v = 2, uv = 9

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 29 trang 54

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 30 trang 54

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 31 trang 54

Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 32 trang 54

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

 

a) u + v = 42, uv = 441

b) u + v = -42, uv = -400

c) u – v = 5, uv = 24

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 33 trang 54

Chứng tỏ rằng nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm là có nghiệm là x1 và x2 thì tam thức ax2 + bx + c phân tích được thành nhân tử như sau:

ax2 + bx + c = a( x – x1)(x – x2)

Áp dụng : phân tích đa thức thành nhân tử.

a) 2x2 – 5x + 3 ; b)3x2 + 8x + 2

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top