Trang chủ » Giải bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) SGK toán 7

Giải bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) SGK toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 117: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có:

A’B’ = 2cm; ∠B’ = 70o; B’C’ = 3cm

Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AC = A’C’. Ta có thể kết luận được tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ hay không?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải

Ta có thể kết luận được tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ (trường hợp c.g.c)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 118: Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? Vì sao?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải

ΔABC và ΔADC có

AC chung

Góc ACB = góc DCB

BC = DC

⇒ ΔABC = ΔADC (cạnh – góc – cạnh)

Bài 24 (trang 18 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC có góc A = 90o, AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

– Cách vẽ:

+ Vẽ góc xAy = 90o

+ Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

+ Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm

+ Vẽ đoạn thẳng BC

Ta được tam giác ABC là tam giác cần vẽ

– Đo các góc B và C ta được

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 25 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

– Hình 82

Xét ΔADB và ΔADE có:

AB = AE (gt)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

AD cạnh chung

Nên ΔADB = ΔADE (c.g.c)

– Hình 83

Xét ΔHGK và ΔIKG có:

HG = IK (gt)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

GK cạnh chung

Nên ΔHGK = ΔIKG

– Hình 84

Xét ΔPMQ và ΔPMN có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

PM cạnh chung

Nhưng MN không bằng MQ

Nên ΔPMQ không bằng ΔPMN

Bài 26 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

GT: ΔABC

MB = MC

MA = ME

KL: AB//CE

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

5) Tam giác AMB và tam giác EMC có

Lưu ý: Để cho gọn, các quan hệ nằm giữa thẳng hàng (như M nằm giữa B, CE thuộc tia đối của MA) đã được thể hiện ở hình vẽ nên có thể không ghi ở phần giả thiết

Lời giải:

– Thứ tự sắp xếp là 5, 1, 2, 4, 3

Tam giác AMB và tam giác EMC có

MB = MC (gt)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

MA = ME (gt)

Do đó ΔAMB = ΔEMC (c.g.c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 27 (trang 119 SGK Toán 7 Tập 1): Nếu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh

a) ΔABC = ΔADC

b) ΔAMB = ΔEMC

c) ΔCAB = ΔDBA

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

a) Bổ sung thêm góc BAC = góc DAC.

b) Bổ sung thêm MA = ME.

c) Bổ sung thêm AC = BD.

Bài 28 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 89 có các tam giác bằng nhau

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

Trong ΔDEK có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Xét ΔABC và ΔKDE có:

AB = KD (gt)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

BC = DE (gt)

Do đó ΔABC = ΔKDE

ΔMNP không có góc N = 60o góc xen giữa bằng 2 cạnh của ΔKDE hay ΔABC nên không bằng với các tam giác trên.

Bài 29 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy. Lấy điểm B trên tia Ax điểm D trên tia Ay sao cho AB= AD. Trên tia Bx lấy điểm E trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Ta có: AC = AD + DC

Hay AC = AB + BE

Nên suy ra AC = AE

Xét ΔABC và Δ ADE có:

AC = AE (cmt)

Góc A chung

AB = AD (gt)

=> ΔABC = Δ ADE

Bài 30 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 90, các tam giác ABC và A’BC có

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp c-g-c để kết luận

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

Góc ABC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA góc A’BC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA’. Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh-góc-cạnh để kết luận hai góc bằng nhau.

Bài 31 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA ,và MB.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Gọi H là giao điểm của đường trung trực với đoạn AB

Xét ΔAHM và ΔBHM có:

HM cạnh chung

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

AH = BH

Nên ΔAHM = ΔBHM

Vậy MA = MB

Bài 32 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tia phân giác trên hình 91

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

– Xét ΔAHB và ΔKBH có:

BH cạnh chung

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

AH = KH

Nên ΔAHB = ΔKBH

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Vậy BH là tia phân giác của góc B

– Tương tự ΔAHC = ΔKHC (c.g.c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Vậy CH là tia phân giác của góc C.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top