Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần.

Đáp án

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay 3/4 .

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b) 

Bài giải

Tổng của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay 5/4 .

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

Câu 2.

 Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đáp án

Bài giải

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là :

45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là :

45 – 18 = 27

Đáp số: Số bé: 18

Số lớn: 27

Câu 3. 

Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ.

Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán đươc là:

2 × 7 = 14 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ 35kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top