Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Câu 1. 

Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Câu 2.

 Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072

79423 – 5286

5327 × 3

3328 : 4

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Câu 3.

 Điền dấu >; <; =

25 346 … 25 643

8320 … 20 001

75 862 … 27 865

57 000 … 56 999

32 019 … 39 021

95 599 … 100 000

Đáp án:

25 346 < 25 643

8320 < 20 001

75 862 > 27 865

57 000 > 56 999

32 019 < 39 021

95 599 < 100 000

Câu 4.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                

B. 85 723

C. 78 523              

D. 38 572

Đáp án:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732

Câu 5. 

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 .Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top