Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = ………………

                                                    a – b – c = ……………… 

                                                    a × b × c = ………………

Đáp án:

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15

                                                    a – b – c = 8 – 5 – 2 = 1

                                                    a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80

Bài 2.

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Bài 3.

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c ) = …………………

                                       Và a – b – c = ……………………

Đáp án:

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c ) = 12 – (6 + 2 ) = 4

                                       Và a – b – c = 12 – 6 – 2 = 4.

Bài 4.

Cho biết a, b, c là các số có một chữ số.Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

Đáp án:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:

a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:

a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top