Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

âu 1: Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

c) Cách 1: 16,39+5,2510,3=21,6410,3=11,34

Cách 2:  16,39+5,2510,3=16,3910,3+5,25=6,09+5,25

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Đáp án:

2. a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Đáp án:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Câu 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Đáp án:

Tóm tắt:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 25 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Câu 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

Đáp án:

Tóm tắt:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top