Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 68,72 – 29,91

b) 52,37 – 8,64

c) 72,5 – 30,26

d) 60 – 12,45

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x

a) x + 4,32 = 8,67

b) 6,85 + x = 10,29

c) x – 3,64 = 5,86

d) 7,9 – x = 2,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x + 4,32 = 8,67
x = 8,67 – 4,32
x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29
x = 10,29 – 6,85
x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86
x = 5,86 + 3,64
x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5
x = 7,9 – 2,5
x = 5,4

Câu 3: Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Quả thứ hai cân nặng: 4,8 – 1,2 = 3,6 kg

Cả hai quả đầu cân nặng: 4,8 + 3,6 = 8,4 kg

Quả thứ ba nặng: 14,5 – 8,4 = 6,1 kg

Đáp số: 6,1 kg

Câu 4: Tính rồi so sánh giá trị của a -b và a – (b + c)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

b) Tính bằng hai cách:

8,3 – 1,4 – 3,6

18,64 – (6,24 + 10,5)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 54 SGK Toán 5

Ta thấy giá trị của a – b – c và a – (b + c) bằng nhau

b) Cách 1: 

8,3 – 1,4 – 3,6 = (8,3 – 1,4) – 3,6        18,64 – (6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74

           = 6,9 – 3,6                              = 1,9

           = 3,3

Cách 2: 

8,3 – 1,4 – 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)       18,64 – (6,24 + 10,5) = 18,64 – 6,24 – 10,5

           = 8,3 – 5                              = 12,4 – 10,5

           = 3,3                                 = 1,9

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top