Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5

Câu 1: Tính

a) 375,84 – 95,69 + 36,78

b) 7,7 + 7,3 × 7,4

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 375,84 – 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 × 7,4 = 7,7 + 54,02

= 61,72

Câu 2: Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

b) (9,6 – 4,2) × 3,6

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

Cách 1: …. = 10 × 4,2 = 42

Cách 2: …. = 6,75 × 4,2 + 3,25 × 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Cách 1: …. = 5,4 × 3,6

= 19,44

Cách 2: … = 9,6 × 3,6 – 4,2 × 3,6

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Câu 3: a) Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,12 × 400                      4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 × x = 5,4                    9,8 × x = 6,2 × 9,8

HƯỚNG DẪN GIẢI

0,12 × 400 = 0,12 × 100 × 4

= 12 × 4

= 48

4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5 = 4,7 × (5,5 – 4,5)

= 4,7 × 1

= 4,7

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

x = 1 (Vì 5,4 × 1 = 5,4)

x = 6,2

Câu 4: Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả hơn bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Giá 1m vải là: 60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8 m vải là: 15 000 × 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là: 102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top