Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 266,22 : 34              b) 483 : 35

c) 91,08 : 3,6              d) 3 : 6,25

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5

Câu 2: Tính

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32               b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 = 55,2 : 2,4 – 18,32
= 23 – 18,32
= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 = 8,64 : 4,8 + 6,32
= 1,8 + 6,32
= 8,12

Câu 3: Một động cơ mỗi giờ chay hết 0,5 lít dầu. Hỏi có 120 lít dầu thì động cơ đó chạy được bao nhiêu giờ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tóm tắt:

1 giờ: 0,5 lít

?: 120 lít

Giải:

Với 120 lít dầu có thể chạy trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ

Câu 4: Tìm x

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5                  b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x × 12,5 = 6 × 2,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5
x – 1,27 = 3
x = 3 + 1,27
x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
x + 18,7 = 20,2
x = 20,2 – 18,7
x = 1,5

c) x × 12,5 = 6 × 2,5
x × 12,5 = 15
x = 15 : 12,5
x = 1,2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top