Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

Câu 1:

a) Đọc các số đo

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

b) Viết các số đo thể tích

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối

Ba phần tám đề-xi-mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

HƯỚNG DẪN GIẢI

5m3: Năm mét khối

2010cm3: Hai nghìn không trăm mười xăng ti mét khối

2005dm3: Hai nghìn không trăm linh năm đề xi mét khối

10,125m3: Mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối

0, 109dm3: Không phẩy một trăm linh chín xăng ti mét khối

1/4m3: Một phần tư mét khối

95/100 dm3: Chín mươi lăm phần nghìn đề xi mét khối

b) Viết các số đo thể tích

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối

Ba phần tám đề-xi-mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

b) Viết các số đo thể tích:

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối: 1952cm3

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối: 2015m3

Ba phần tám đề-xi-mét khối: 3/8dm3

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối: 0,919m3

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

0,25m

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối

HƯỚNG DẪN GIẢI

0, 25 m3 là

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 3: So sánh các số đo sau đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 119 SGK Toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top