Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

Câu 1: Tính

a) 15,32 + 41,69 + 8,44        b) 27,05 + 9,38 + 11.23

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97)
= 4,68 + 10
= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)
= 10 + 8,6
= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49+ 1,51) + 5,7
= 5 + 5,7
= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)
= 11 + 8
= 19

Câu 3: Điền dấu '>','<' hoặc '='

3,6 + 5,8 …. 8,9               5,7 + 8,8 ….. 14,5

7,56 …. 4,2 + 3,4              0,5 ….. 0,08 + 0,4

HƯỚNG DẪN GIẢI

3,6 + 5,8 > 8,9               5,7 + 8,8 =14,5

7,56 < 4,2 + 3,4              0,5 > 0,08 + 0,4

Câu 4: Một người thợ ngày thứ nhất dệt được28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải, ngày thứ 3 dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu m vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 52 SGK Toán 5

Ngày thứ nhất dệt được: 28,4 + 2,2 = 30,6 (m vải)

Ngày thứ ba dệt được: 30,6 + 1,5 = 32,1 (m vải)

Cả 3 ngày dệt được: 28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m vải)

Đáp số: 91,1 (m vải)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top