Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tổng nhiều số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tổng nhiều số thập phân

Câu 1: Tính

a) 5,27 + 14,35 + 9,25              b) 6,4 + 18,36 + 52

c) 20,08 + 32,91 + 7,15             d) 0,75 + 0,09 + 0,8

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tổng nhiều số thập phân

Câu 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tổng nhiều số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tổng nhiều số thập phân

Câu 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89
= 14 + 5,89
= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)
= 38,6 + 10
= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)
= 10 + 9
= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)
= 10 + 1
= 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top