Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 58 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 58 SGK Toán 5

Câu 1: a) Tính nhẩm

1,48 × 10            5,12 × 100            2,571 × 1000

15,5 × 10            0,9 × 100             0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805 ; 8050 ; 80500

Đáp án:

a) Tính nhẩm

14,8         512        2571

155        90          100

b, 8,05×10 = 80,5 8,05×100= 805

8,05×1000= 8050 8,05× 10 000= 80 5000

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 7,69 × 50     b) 12,6 × 800    c) 12,82 × 40       d) 82,14 × 600

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 58 SGK Toán 5

Câu 3: Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Đáp án:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết

2,5 < x < 7

Đáp án:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top