Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật số 1 và số 2

Chiều dài hình chữ nhật số 1 là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật số 1 là:

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật số 2 là:

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2)

Câu 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách 1:

Chia khu đất thành 3 hình chữ nhật 1, 2 và 3

Hình 1 và 3 đều có chiều dài rộng 30 cm

Hình 2 và 3 đều có chiều dài rộng 100,5cm

Tổng diện tích hình 1 và hình 3 là:

100,5 × 30 × 2 = 6032 (m2)

Hình 2 có chiều dài bằng:

100,5 – 40,5 = 60 (m)

Diện tích của hình 2 là:

60 × 20 = 1200 (m2)

Diện tích của khu đất là:

6030 + 1200 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2)

Cách 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích

Diện tích khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của 2 hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5 m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:

40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:

50 + 30 = 80 (m)

Diện tích  của hình chữ nhật bao phủ là:

141 × 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 × 40,5 × 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top