Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích

Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = …m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích

b) Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng 1/ 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1m2 = …dm2 = …cm= …mm2

1ha = …m2

1km2 = …ha = …m2

b)1m2 = …dam2

1m2 = …hm2 = …ha

1m2 = …km2

1ha = …km2

4ha = …km2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 1m2 = 100dm= 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km= 100ha = 1000000m2

b)1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1m2 = 0,000001km2

1ha = 0,01km2

4ha = 0,04km2

Câu 3: Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2;      846 000m2;       5000m2

b) 6km2;         9,2km2;         0,3km2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 65 000m2  = 6,5ha;

846 000m2 = 84,6ha

5000m= 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.

9,2km = 920ha

0,3km2 = 30ha.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top