Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thể tích

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thể tích

Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thể tích

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thể tích

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thể tích

Câu 2: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= …dm3                    1dm3 = …cm3

7,268m3 = …dm3                 4,351dm3 = ….cm3

0,5m3 = …dm                  0,2dm3 = …cm3

3m3 2dm3 = …dm3                 1dm3 9cm3 = …cm3

HƯỚNG DẪN GIẢI

1m3= 1000dm3          1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm      4,351dm3 = 4351cm3

0,5m3 = 500dm        0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm    1dm3 9cm3 = 1009cm3

Câu 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3;        2105dm3;          3m3 82dm3;

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3;        3670cm3;         5dm3 77cm3

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3;

2105dm3 = 2,105m3;

3m3 82dm3 = 3,082m3

b) 8dm3 439cm3 = 8,439dm3;

3670cm3 = 3,670dm3;

5dm3 77cm3 = 5,077dm3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top