Trang chủ » Soạn bài chính tả Nghe viết Bận lớp 3

Soạn bài chính tả Nghe viết Bận lớp 3

Câu 2 (trang 61 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống en hay oen ?

Đáp Án:

Nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

Câu 3 (trang 61 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

Đáp Án:

a) • trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,…

• chung : chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thủy chung, chung kết, việc chung, …

• trai : trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, …

• chai : chai lọ, chai tay, chai mật, chai sạn, …

• trống : cái trống, trống vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, …

• chống : chèo chống, chống đỡ. chống chọi, chống trả, chống lại, …

b) • kiên : kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan, kiên quyết, kiên cố, trung kiên, …

• kiêng : kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, …

• miến ; miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến, ///

•. miếng : miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ, …

• tiến : tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến, …

• tiếng : danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng, …

Soạn bài chính tả Nghe viết Bận lớp 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top