Trang chủ » Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello – Lesson 1

Lesson 1 – Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

i 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).
 
Click tại đây để nghe: 
 
 
 
Hello. I'm Miss Hien.
 
Hello. I'm Miss Hien.
 
Nice to meet you.
 
Nice to meet you
 
Tạm dịch:
 
 Xin chào
 
Xin chào. Mình là Mai.
 
Xin chào. Mình là Mai.
 
Xin chào. Mình là Nam.
 
Xin chào. Mình là Nam.
 
Xin chào. Cô là cô Hiền.
 
Xin chào. Cô là cô Hiền.
 
Rất vui được gặp cô.
 
Rất vui được gặp cô.
Tiếng Anh lớp 3: Unit 1 - Hello
 
a)   A: Hello. I’m Mai.
 
B: Hi/Mai. I'm Nam.
 
b)   A: Hello. I'm Miss Hien.
 
B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.
 
Tạm dịch:
 
a) Xin chào. Mình là Mai.
 
Xin chào Mai. Mình là Nam.
 
b) Xin chào các em. Cô tên là Hiền.
 
Xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp cô.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello - Lesson 1
 
Hello. I'm Miss Hien.
 
Hello, Miss Hien. I'm Nam.
 
Hi, Mai. I'm Quan.
 
Hi, Quan. I'm Mai.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào. Cô là cô Hiền.
 
Xin chào cô Hiền. Em là Nam.
 
Xin chào Mai. Mình là Quân.
 
Xin chào Quân. Mình là Mai.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
a) Hello. I'm Nam.
 
Hello. I'm Quan.
 
Hello. I'm Phong.
 
b) Hello. I'm Miss Hien.
 
Hello. I'm Hoa.
 
Hello. I'm Mai.
 
Tạm dịch:
 
a) Xin chào. Mình là Nam.
 
Xin chào. Mình là Quân.
 
Xin chào. Mình là Phong.
 
b) Xin chào các em. Cô là cô Hiền.
 
Xin chào cô. Em là Hoa.
 
Xin chào cô. Em là Mai.
 
Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).
 
 
 
Tiếng anh lớp 3 Unit 1: Hello - Lesson 1
Đáp án: 1. b            2. a
 
Audio script:
 
1. Nam: Hello. I'm Nam.
 
Quan: Hello, Nam. I'm Quan. Nice to meet you.
 
2. Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien.
 
Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.
 
Bài 5: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).
 
1. Mai: Hello. I’m Mai.
 
Nam: Hi, Mai. I’m Nam.
 
2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.
 
Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.
 
Tạm dịch:
 
1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.
 
Nam: Chào Mai. Mình là Nam.
 
2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.
 
Lớp học: Xin chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô.
 
Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
Hello
 
Hello. I'm Mai.
 
Hello. I'm Mai.
 
Hello. I'm Nam.
 
Hello. I'm Nam
Hello. I'm Miss Hien.
 
Hello. I'm Miss Hien.
 
Nice to meet you.
 
Nice to meet you
 
Tạm dịch:
 
 Xin chào
 
Xin chào. Mình là Mai.
 
Xin chào. Mình là Mai.
 
Xin chào. Mình là Nam.
 
Xin chào. Mình là Nam.
 
Xin chào. Cô là cô Hiền.
 
Xin chào. Cô là cô Hiền.
 
Rất vui được gặp cô.
 
Rất vui được gặp cô.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top