Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family – Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family - Lesson 2
 
a)   That's my brother.
 
Đó là em trai mình.
 
How old is your brother?
 
Em trai bạn bao nhiêu tuổi?
 
He is seven.
 
Cậu ấy 7 tuổi.
 
b)   That's my grandmother.
 
Đó là bà mình.
 
How old is she?
 
Bà ây bao nhiêu tuổi?
 
She's sixty-five.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family - Lesson 2
a)  How old is your grandfather?
 
Ông bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's sixty-eight.
 
Ông mình 68 tuổi.
 
b)  How old is your grandmother?
 
Bà bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's sixty-five.
 
Bà mình 65 tuổi.
 
c)   How old is your father?
 
Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's forty-two.
 
Ba mình 42 tuổi.
 
d)  How old is your mother?
 
Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's forty-one.
 
Mẹ mình 41 tuổi.
 
e)  How old is your brother?
 
Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's thirteen.
 
Anh ấy 13 tuổi.
 
e)  How old is your sister?
 
Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's ten.
 
Chị ấy 10 tuổi.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
How old is your grandfather?
 
Ông bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's sixty-nine.
 
Ông mình 69 tuổi.
 
How old is your grandmother?
 
Bà bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's sixty-six.
 
Bà mình 66 tuổi.
 
How old is your father?
 
Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's forty-five.
 
Ba mình 45 tuổi.
 
How old is your mother?
 
Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's forty-two.
 
Mẹ mình 42 tuổi.
 
How old is your brother?
 
Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?
 
He's eight.
 
Anh ấy 8 tuổi.
 
How Old is your sister?
 
Em gái bạn bao nhiêu tuổi?
 
She's six.
 
Em ấy 6 tuổi.
 
Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family - Lesson 2
a. 3    b. 4     c. 2      d. 1
 
Audio script
 
1. Tom: That's my sister.
 
Mai: How old is she?
 
Tom: She's six years old.
 
2. Tom: That's my grandfather.
 
Linda: How old is he?
 
Tom: He's sixty-eight.
 
3. Mai: Who's that?
 
Tom: It's my grandmother.
 
Mai: How old is she?
 
Tom: She's sixty-four.
 
4. Mai: And who's that?
 
Tom: It's my brother.
 
Mai: How old is he?
 
Tom: He's thirteen.
 
Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành).
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family - Lesson 2
Xin chào! Tên của mình là Quân. Mình 10 tuổi. Đó là tấm hình về gia đình mình. Ba mình 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai mình 14 tuổi.
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 11. This is my family - Lesson 2
 
 
Bài 6: Write about your family. (Viết về gia đình của bạn).
 
1. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?
 
I  am eight years old, Mình 8 tuổi.
 
2. How old is your mother? Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
 
She is thirty-one years old. Mẹ mình 31 tuổi.
 
3. How old is your father? Bo bọn bao nhiêu tuổi?
 
He is thirty-seven years old. Ba mình 37 tuổi.
 
4. How old is your brother? Em trai bạn bao nhiêu tuổi?
 
He is six years old. Em ấy 6 tuổi.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top