Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 14. Are there any poster in the room- Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 14. Are there any poster in the room- Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
a      fan        There's a fan on the wall. 
 
u      cup         There's a cup on the table.
 
Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. cup                     2. fan
 
Audio script
 
1. Where's the cup? Cái tách ở đâu?
 
2. Where's the fan? Cái quọt ở đâu?
 
Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
How many desks?
 
How many, how many,
 
How many desks are there? One, one, there's one.
 
How many, how many,
 
How many maps are there? Two, two, there are two.
 
How many, how many,
 
How many lamps are there? Three, three, there are three. Có bao nhiêu cái bàn?
 
Có bao nhiêu, có bao nhiêu,
 
Có bao nhiêu cái bàn? Một, một, có một cái bàn.
 
Có bao nhiêu, có bao nhiêu,
 
Có bao nhiêu bản đồ? Hai, hai, có hai bản đồ.
 
Có bao nhiêu, có bao nhiêu,
 
Có bao nhiêu đèn ngủ? Ba, ba, có ba đèn ngủ.
 
Bài 4. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 14. Are there any poster in the room- Lesson 3
1. Are there any cupboards in the living room?
 
Có cái tủ chén nào trong phòng khách không?
 
2. There is one wardrobe in the bedroom.
 
Có một cái tủ quần áo trong phòng ngủ.
 
3. How many lamps are there on the cupboard?
 
Có bao nhiêu cái đèn ngủ ở trên tủ chén?
 
4. There are four chairs next to the desk.
 
Có bốn cái ghế kế bên cái bàn.
 
5. There are two posters on the wall.
 
Có hai áp phích trên tường.
 
Bài 5. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 14. Are there any poster in the room- Lesson 3
(1) is (2) chairs (3) TV  (4) posters
 
Đây là phòng ăn, Nó rộng rãi. Có một cái bàn và sáu cái ghế ở trong phòng. Có một cái ti vi trên tủ chén. Có ba áp phích trên tường.
 
Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).
 
Phỏng vấn bạn em và hoàn thành bảng sau.
Tiếng anh lớp 3. Unit 14. Are there any poster in the room- Lesson 3
How many tables are there in your house?
 
Có bao nhiêu cái bàn trong nhà bạn?
 
There are two.
 
Có hai cái bàn.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top