Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? – Lesson 1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? - Lesson 1
a)  What's that?
 
Đó là cái gì?
 
It's my robot.
 
Đó là người máy của mình.
 
Do you have a robot?
 
Bạn có người máy không?
 
No, I don't.
 
Không, không có.
 
b)  Do you have a teddy bear?
 
Bạn có gấu nhồi bông (gấu bông) không?
 
Yes. I do.
 
Vâng, mình có.
 
Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? - Lesson 1
 
a)  Do you have a doll?
 
Bạn có búp bê không?
 
Yes, I do. Vâng, mình có.
 
b)  Do you have a car?
 
Bạn có xe hơi không?
 
Yes, I do.
 
Vâng, mình có.
 
c)  Do you have a robot?
 
Bạn có người máy không?
 
No, I don't.
 
Không, không có.
 
d)   Do you have a puzzle?
 
Bọn có trò chơi lắp hình không?
 
No, I don't.
 
Không, không có.
 
Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
Do you have a doll?
 
Bạn có búp bê không?
 
Yes, I do/ No, I don't.
 
Vâng, mình có. / Không, không có. Do you have a kite?
 
Bạn có con diều không?
 
Yes, I do. / No, I don't.
 
Vâng, mình có. / Không, không có.
 
Do you have a robot?
 
Bạn có người máy không?
 
Yes, I do. / No, I don't.
 
Vâng, mình có. / Không, không có. Do you have a ball?
 
Bạn có quả bóng không?
 
Yes, I do. / No, I don't.
 
Vâng, mình có. / Không, không có.
 
Do you have a car?
 
Bạn có xe hơi không?
 
Yes, I do / No, I don't
 
Vâng, mình có. / Không, không có
 
Do you have a puzzle?
 
Bạn có trò chơi lắp hình không?
 
Yes, I do. / No, I don't.
 
Vâng, mình có. / Không, không có.
 
Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? - Lesson 1
a 3 b 4 c 1 d 2
 
Audio script
 
1. Nam: Do you have a puzzle?
 
Mai: Yes, I do.
 
2. Mai: Do you have a puzzle?
 
Peter: No, I don't. I have a robot.
 
3. Mai: Do you have a ball?
 
Nam: Yes, I do.
 
4. Mai: Do you have a car?
 
Tony: No, I don't. I have a yo-yo.
 
Bài 5.  Read and write. (Đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? - Lesson 1
 
(1) car (2) ball (3) doll (4) Do (5) they
 
Những món đồ chơi của tôi
 
Những món đồ chơi của tôi ở trên kệ. Tôi có một chiếc xe hơi. Nó "màu đỏ. Tôi có một quả bóng. Nó màu xanh da trời. Và tôi có một con búp bê khá xinh đẹp. Đó là Lucy. Tôi thích đồ chơi của tôi rất nhiều. Bạn có đồ chơi nào không? Chúng là gì?
 
Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 15: Do you have any toys? - Lesson 1
1. I have a car and a teddy bear.
 
2. The car is green and the teddy bear is white.
 
3. The car and the teddy bear are on the shelf.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top