Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? – Lesson 1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? - Lesson 1
a)   I'm home. Where are you, Hoa?
 
Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?
 
I'm in my room.
 
Mình ở trong phòng mình.
 
b)  What are you doing?
 
Bạn đang làm gì?
 
I'm reading.
 
Mình đang đọc sách.
 
Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? - Lesson 1
a) What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm reading. Mình đang đọc sách.
 
b) What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm cooking. Mình đang nấu ăn.
 
c)  What  are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc.
 
d) What  are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.
 
Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm helping mother. Mình đang phụ (giúp) mẹ.
 
What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm cooking. Mình đang nấu ăn.
 
What is your mother doing?
 
Mẹ bạn đang làm gì?
 
My mother is cooking.
 
Mẹ mình đang nấu ăn.
 
What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc.
 
What are you doing? Bạn đang làm gì?
 
I'm cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.
 
What is your father doing?
 
Ba bạn, đang làm gì?
 
My father is cleaning the floor.
 
Ba mình đang lau nhà.
 
Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? - Lesson 1
1. b                 2. a       3. b
 
Audio script
 
1. Hoa's mother: Where are you, Hoa?
 
Hoa: I'm in my room.
 
Hoa's mother: What are you doing?
 
Hoa: I'm reading.
 
2. Nam's mother: Where are you, Nam?
 
Nam: I'm in the living room.
 
Nam's mother: What are you doing?
 
Nam: I'm watching TV.
 
3. Mai's mother: Where are you, Mai?
 
Mai: I'm in the kitchen room.
 
Nam's mother: What are you doing?
 
Nam: I'm cooking.
 
Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 18: What are you doing? - Lesson 1
Hôm nay, gia đình Mai ở nhà. Ba Mai ở trong phòng khách. Ông ấy đang đọc sách. Anh trai Mai đang nghe nhạc. Mai và mẹ đang ở trong nhà bếp. Họ đang nấu ăn.
 
What are you doing?
 
1. Mai's father is reading.
 
Ba Mai đang đọc sách.
 
2. Her brother is listening to music.
 
Anh trai cô ấy đang nghe nhạc.
 
3. Mai and her mother are cooking.
 
Mai và mẹ cô ấy đang nấu ăn.
 
Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).
 
1. What are you doing?
 
I'm reading in my room.
 
Mình đang đọc sách trong phòng mình.
 
2. What is your father doing?
 
My father is watching TV in the living room.
 
Ba mình đang xem ti vi trong phòng khách.
 
3. What is your mother doing?
 
My mother is cooking in the kitchen.
 
Mẹ mình đang nấu ăn trong nhà bếp.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top