Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They`re in the park – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They`re in the park – Lesson 2

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They're in the park. - Lesson 2
a)  Hello, Mai This is Linda.
 
Xin chào Mai. Đây là Linda.
 
I'm in Ho Chi Minh City.
 
Mình ở Thành phô' Hồ Chí Minh.
 
Oh, great!
 
Ồ, tuyệt!
 
b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?
 
Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda? It's sunny.
 
Trời nắng.
 
Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They're in the park. - Lesson 2
a)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's sunny.
 
Trời nắng.
 
b)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy ?
 
It's rainy.
 
Trời mưa.
 
c)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's cloudy.
 
Trời có mây.
 
d)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's windy.
 
Trời có gió.
 
e)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's snowy.
 
Trời có tuyết.
 
f)  What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's stormy.
 
Trời có bão.
 
Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's sunny.
 
Trời nắng.
 
What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's rainy.
 
Trời mưa.
 
What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's cloudy.
 
Trời có mây.
 
What's the weather like?
 
Thời tiết như thế nào vậy?
 
It's windy.
 
Trời có gió.
 
Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They're in the park. - Lesson 2
a 2 b 1 c 4 d 3
 
Audio script
 
1. Mai: Let's play a game.
 
 Nam: OK.
 
Mai: Look at this picture. What's the weather like?
 
Nam: It's rainy.
 
Mai: Well done!
 
2. Mai: How about this picture. What's the weather like?
 
Nam: It's sunny.
 
Mai: Well done! Now it's your turn.
 
3. Nam: Look at this picture. What's the weather like? Mai: It's cloudy.
 
Nam: No, Mai! It's snowy.
 
4. Nam: And this picture. What's the weather like?
 
Mai: It's cloudy!
 
Nam: Well done, Mai!
 
Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They're in the park. - Lesson 2
 
What's the weather like?
 
1. It is cloudy in Ha Noi today.
 
2. It is windy in Hue today.
 
3. It is rainy in Da Nang today.
 
4. It is sunny in Ho Chi Minh City today.
 
Bài 6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
The weather song
 
What is the weather like?
 
What is the weather like?
 
It is sunny and windy                                                                            
 
In my hometown.
 
What is the weather like?    
 
What is the weather like?
 
It is cloudy and rainy In my hometown.
 
Bài ca thời tiết
 
Thời tiết như thế nào?
 
Thời tiết như thế nào?
 
Trời nắng và gió Trên quê tôi.
 
Thời tiết như thế nào?
 
Thời tiết như thế nào?
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top