Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 3. This is Tony – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 3. This is Tony – Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
t    Tony    Is that Tony?
 
y    Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
Đó là Tony phải không?
 
Vâng, đúng rồi.
 
Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. Tony       2. Yes
 
Audio script
 
1. That is Tony
 
2.  Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
Đó là Tony.
 
Vâng, đúng rồi.
 
Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Is that Nam?
 
Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.
 
Is that Hoa? No, it isn't. No, it isn't.
 
It's Mai! It's Mai!
 
Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.
 
Is that Peter? No, it isn't. No, it isn'n
 
                     It's Tony! It's Tony!  
 
Tạm dịch:
 
Đó là Nam phải không?
 
Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.
 
Đó là Mai! Đó là Mai!
 
Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải. Đó là Tony! Đó là Tonỵ!
 
Bài 4: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 3. This is Tony - Lesson 3
Đáp án:(1) This    (2) Hello     (3) that      (4) isn't
 
1. Miss Hien: (1) This is Quan.
 
    Class: (2) Hello, Quan.
 
2.   Linda: Is (3) that Quan?
 
Nam: No, it (4) isn't.
 
It's Phong.
 
Tạm dịch:
 
1. Cô Hiền: Đây là Quân.
 
Cả lớp: Xin chào, Quân.
 
2. Linda: Đó là Quân phải không?
 
Không, không phải.
 
Đó là Phong.
 
Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 3. This is Tony - Lesson 3
1. Hi! I'm Mai.
 
2. This is Nam.
 
3.   And this is Phong.
 
4.   That's Linda.
 
5.   And that's Peter.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào! Mình là Mai.
Đây là Nam.
Và đây là Phong.
Đó là Linda.
Và đó là Peter.
Bài 6. Project. (Dự án).
 
Vẽ bạn tốt của em.
 
Sau khi vẽ xong, bạn đó tên gì thì em điền vào dòng:
 
 
This is Trang.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top