Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up – Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up - Lesson 1
a)   Good morning, Mr Loc.
 
Good morning, class. Sit down, please!
 
b)   Be quiet, boys!
 
Sorry, Sir.
 
Tạm dịch:
 
a) Chào buổi sáng, thầy Lộc. / Chào thầy Lộc buổi sáng!
 
Chào buổi sáng, cả lớp. Mời các em ngồi!
 
(Chào các em buổi sáng!)
 
b) Hãy giữ im lặng nào, các chàng trai/ cậu bé!
 
Chúng em xin lồi thầy.
 
Bài 2: Point, say and do the actions.
 
(Chỉ, nói và thực hiện những hành động).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up - Lesson 1
Stand up! (Mời em đứng lên!)
 
a)   come here
 
b)   don't talk
 
c)   open your book
 
d)   close your book
 
Tạm dịch:
 
a) lại đây/đến đây
 
b) không nói chuyện /im lặng
 
c) mở sách ra
 
d) đóng/gấp sách lại
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
Don't talk!
 
Come here, please! Open your book, please!
 
Close your book, please!
 
Stand up, please!
 
Sit down, please!
 
Tạm dịch:
 
Không nói chuyện!
 
Xin vui lòng đến đây!/ Đến đây nào!
 
Xin vui lòng mở sách ra!
 
Xin vui lòng đóng sách lại!
 
Xin vui lòng đứng lên! / Mời (em) đứng lên!
 
Xin vui lòng ngồi xuống! / Mời (em) ngồi xuống!
 
Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up - Lesson 1
Đáp án: 1. a            2. c          3. c
 
Audio script
 
1. Mr Loc: Good morning, boys and girls.
 
Class: Good morning, Mr Loc.
 
Mr Loc: Sit down, please!
 
2. Miss Hien: Be quiet, boys!
 
Boy: Sorry, Miss Hien.
 
3. Class: Goodbye, Mr Loc.
 
Mr Loc: Goodbye, class. Linda, come here, please!
 
Bài 5: Look and write. (Nhìn và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up - Lesson 1
1. Open your book, please!
 
2. Be quiet, please!
 
3. Close your book, please!
 
4. Sit down, please!
 
5. Come here, please!
 
6. Stand up, please!
 
Tạm dịch:
 
Xin vui lòng mở sách ra!
Hãy giữ im lặng nào!
Xin vui lòng đóng sách lại!
Xin vui lòng ngồi xuống! / Mời ngồi xuống!
Xin vui lòng đến đây!/ Đến đây nào!
Xin vui lòng đứng lên! / Mời đứng lên!
 
Bài 6: Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 6. Stand up - Lesson 1
 
Simon says…
 
Simon nói…
 
Simon says, "Stand up!".
 
Simon nói, "Đứng lên!".
 
Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh tham gia trò chơi "Simon says…' Trước tiên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 8 học sinh. Ví dụ giáo viên sẽ đưa ra một vài biểu hiện cho học sinh chơi trò chơi này: "hold uc your hand (s), turn left, close your eyes, touch your head, v.v..' Viết những biểu hiện này lên bảng và yêu cầu học sinh lặp lại một vài lần. Sau đó chỉ tay vào từng bức tranh và yêu cầu học sinh bình luận nhửng gì mà các em thấy. Một học sinh trong nhóm sẽ thực hiện hành động của Simon để nói lên sự biểu cảm. Những học sinh khác trong nhórn đó sẽ thực hiện hành động. Những học sinh nào có hành động trùng khớp với biểu hiện của bức tranh đó sẽ được ở lại nhóm, bạn nào làm sai sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top