Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That`s my school – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That`s my school – Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That's my school - Lesson 2
a)   Is your school big?
 
Yes, it is.
 
b)   Is your classroom big?
 
No, it isn't. It's small.
 
Tạm dịch:
 
a) Trường của bạn lớn phải không? Vâng, đúng rồi.
 
b) Lớp học của bạn lớn phải không? Không, không lớn. Nó nhỏ.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That's my school - Lesson 2
a)  Is the school new?
 
Yes, it is.
 
b)  Is the gym big? Yes, it is.
 
c)  Is the library old?
 
No, it isn't. It's new.
 
d)  Is the playground large?
 
No, it isn't. It's small.
 
Tạm dịch:
 
a) Trường thì mới phải không? Vâng, đúng rồi.
 
b) Phòng tập thể dục thì lớn phải không?  Vâng, đúng rồi.
 
c) Thư viện thì cũ phải không? Không, không phải. Nó thì mới.
 
d) Sân chơi thì rộng lớn phải không? Không, không phải. Nó thì nhỏ.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
a)  Is the classroom new?
 
No, it isn't. It's old.
 
b)  Is the library large?
 
Yes, it is.
 
c)  Is the gym big?No, it isn't. It's small.
 
d)  Is the computer room large?
 
Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
a) Phòng học thì mới phải không? Không, không phải. Nó thì cũ.
 
b) Thư viện thì rộng lớn phải không? Vâng, đúng rồi.
 
c) Phòng tập thể dục thì lớn phải không?  Không, không phải. Nó thì nhỏ.
 
d) Phòng vi tính thì rộng lớn phải không? Vâng, đúng rồi.
 
Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That's my school - Lesson 2
Đáp án:a 3                 b 1                  c 4                  d 2
 
Audio script
 
1. Tom: Is your school new?
 
Linda: No, it isn't. It's old.
 
2. Tom; Is the library big?
 
Linda: Yes, it is.
 
3. Tom: Is your classroom big?
 
Linda: No, it isn'tế It's small.
 
4. Tom: Is the school gym large?
 
Linda: Yes, it is.
 
Bài 5: Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 7. That's my school - Lesson 2
Đáp án:
 
1. The classroom is big.
 
2. The computer room is small.
 
3. The library is new.
 
4. The gym is big.
 
Tạm dịch:
 
Nhìn vào ngôi trường của tôi. Ngôi trường thật đẹp. Đó là phòng học của tôi. Nó thì lớn. Và đó là phòng vi tính. Phòng tính mới nhưng nhỏ. Nhìn vào thư viện. Thư viện thì rộng lớn và mới. Và nhìn vào phòng tập thể dục. Nó thì lớn nhưng mà cũ.
 
1. Phòng học thì lớn.
2. Phòng vi tính thì nhỏ.
3. Thư viện thì mới.
 4. Phòng tập thể dục thì lớn.
 
Bài 6: Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn).
 
Hi, my name is Phuong Trinh. This is my school. Its name is Ngoc Hoi Primary school. It is very big. That is my classroom. It is beautiful. And that is the computer room. It is new and modem The gym is small but beautiful. The library is big but old. I love my school.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào, tên mình là Phương Trinh. Đây là trường của mình. Tên của nó là Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó rất lớn. Kia là lớp của mình. Nó đẹp. Và đó là phòng vi tính. Nó mới và hiện đại. Phòng tập thể dục nhỏ nhưng đẹp. Thư viện thì lớn nhưng cũ.  Mình yêu trường mình.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top