Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen – Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen - Lesson 1
a)  This is my pen.
 
Is it?
 
Yes, it is.
 
b)  That's my rubber.
 
Is it?
 
Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
a) Đây là viết máy của tôi.
 
Viết máy là của bạn à?
 
Vâng, chính nó.
 
b) Đó là cục tẩy (gôm) của tôi.
 
Cục tẩy (gôm) là của bạn à?
 
Vâng, chính nó.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen - Lesson 1
a) This is my pencil.
 
That's my pencil.
 
b) This is my pencil case.
 
That's my pencil case.
 
c) This is my school bag.
 
That's my school bag.
 
d) This is my notebook.
 
That's my notebook.
 
e) This is my pencil sharpener.
 
That's my pencil sharpener.
 
Tạm dịch:
 
a) Đây là bút chì của tôi.
 
Đó là bút chì của tôi.
 
b) Đây là hộp bút chì của tôi.
 
Đó là hộp bút chì của tôi.
 
c) Đây là chiếc cặp của tôi.
 
Đó là chiếc cặp của tôi.
 
d) Đây là quyển tập của tôi.
 
Đó là quyển tập của tôi.
 
e) Đây là đồ gọt bút chì của tôi.
 
Đó là đồ gọt bút chì của tôi.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
This is my pencil.
 
This is my rubber.
 
This is my book.
 
That's my pencil.
 
That's my school bag.
 
That's my book.
 
Tạm dịch:
 
Đây là bút chì của tôi.
 
Đây là cục tẩy của tôi.
 
Đây là quyển sách của tôi.
 
Đó là bút chì của tôi.
 
Đó là chiếc cặp của tôi.
 
Đó là quyển sách của tôi.
 
Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Đáp án:1. b                     2. c          3. a
 
Audio script
 
1. Mai: This is my pencil.
 
Tony: Is it?
 
Mai: Yes, it is.
 
2. Tony: That's my school bag.
 
Mai: Is it?
 
Tony: Yes, it is.
 
3. Tony: This is my book.
 
Mai: Is it?
 
Tony: Yes, it is.
 
Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen - Lesson 1
a)   1. This is my ruler.
 
It is new.
 
b)   2. That is my rubber.
 
It is old.
 
Tạm dịch:
 
a) Đây là cây thước của tôi.
 
Nó mới.
 
b) Đó là cục tẩy của tôi.
 
Nó cũ.
 
Bài 6: Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 8. This is my pen - Lesson 1
Giáo viên có thể hướng dẫn cho các em chơi trò chơi:
 
Slap the board ("Đập tay" lên bảng) rubber (cục tẩy), pencil (bút chì), ruler (thước), school bag (cặp), pencil sharpener (gọt bút chì), book (sách), pencil case (hộp bút chì), pen (bút máy).
 
Dán những bức tranh về đồ dùng học tập lên bảng.
 
Gọi 2 đội, mỗi đội gồm 4 học sinh lên bảng.
 
Sau đó cô giáo sẽ đọc to câu có đồ dùng học tập. Ví dụ "It's a book. (Đó là quyển sách) Lúc này, mỗi học sinh trong nhóm phải chạy nhanh đến bức tranh có từ đó và "đập" lên từ đó. Cuối cùng đội nào có số lần "đập" vào đồ dùng học tập đúng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top