Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 9. What colour is it? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 9. What colour is it? – Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Tiếng anh lớp 3. Unit 9.What colour is it? - Lesson 2

a)  What colour is your box? 
 
It's red.
 
b)  What colour are your pencils, Nam?
 
They're green.
 
Tạm dịch:
 
a) hộp của bạn màu gì? Nó màu đỏ.
 
b)Những cây bút chì của bạn màu gì vậy Nam? Chúng màu xanh lá cây.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 9.What colour is it? - Lesson 2
a)  What colour is your pen?
 
It's blue.
 
b)  What colour is your ruler?
 
It's white.
 
c)  What colour is your pencil case?
 
It's yellow.
 
d)  What colour are your school bags?
 
They're brown.
 
e)  What colour are your rubbers?
 
They're green.
 
g) What colour are your notebooks?
 
They're orange.
 
Tạm dịch:
 
a) Bút máy của bạn màu gì? Nó màu xanh da trời.
 
b) Cây thước của bạn màu gì? Nó màu trắng.
 
c) Hộp bút chì của bạn màu gì? Nó màu vàng.
 
d) Những chiếc cặp của bạn màu gì? Chúng màu nâu.
 
e) Những cục tẩy của bạn màu gì? Chúng màu xanh lá cây.
 
g) Những quyển tập của bạn màu gì? Chúng màu cam.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
What colour is your pen?
 
It's green.
 
What colour is your school bag?
 
It's brown.
 
What colour are your notebooks?
 
They're blue.
 
What colour are your rubbers?
 
They're white.
 
What colour are your books?
 
They're yellow.
 
Tạm dịch:
 
Bút máy của bạn màu gì?
 
Nó màu xanh lá cây.
 
Chiếc cặp của bạn màu gì?
 
Nó màu nâu.
 
Những quyển tập củo bạn màu gì?
 
Chúng màu xanh da trời.
 
Những cục tẩy của bạn màu gì?
 
Chúng màu trắng.
 
Những quyển sách của bạn màu gì?
 
Chúng màu vàng.
 
Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 9.What colour is it? - Lesson 2
 
Đáp án:a 3   b 2       c 4       d 1
 
Audio script
 
1. Nam: What colour are your pencil sharpeners?
 
Mai: They're green.
 
2. Mai: What colour is your pencil?
 
Nam: It's blue.
 
3. Mai: What colour is your school bag?
 
Nam: It's black.
 
4. Nam: What colour is your pen?
 
Mai: It's orange.
 
Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 9.What colour is it? - Lesson 2
 
Đáp án:
 
1 – b This is my desk. It is yellow.
 
2  – d These are my pencil sharpeners. They are blue.
 
3  – a That is my pen. It is black.
 
4  – e Those are my pencils. They are green.
 
5  – c That is my bookcase. It is brown.
 
Tạm dịch:
 
Đây là bàn học của tôi. Nó màu vàng.
 
Đây là những cái gọt bút chì của tôi. Chúng màu xanh da trời.
 
Đó là viết máy của tôi. Nó màu đen.
 
Đó là những cây viết chì của tôi. Chúng màu xanh lá.
 
Đó là kệ sách của tôi. Nó màu nâu.
 
Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).
 
 
 
 
 
My new pen
 
Linda, Mai, do you have any pens?
 
Yes, sir, yes, sir, here they are.
 
One is for Peter and one is for Mai.
 
And one is for you, sir. Thanks! Goodbye.
 
Tạm dịch:
 
Bút mới của tôi
 
Linda, Mai, em có bút máy nào không?
 
Thưa thầy có ạ, có ạ, chúng đây ạ.
 
Một cho Peter và một cho Mai.
 
Và một cho thầy, thưa thầy, cảm ơn! Tạm biệt thầy. 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top