Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What`s your phone number? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What`s your phone number? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What's your phone number?. - Lesson 1
 
Nhìn, nghe và đọc lại.
 
a) Wow! You have a mobile phone. Bạn có một điện thoại di động. 
Yes, I do, Đúng rồi.
b) It's very nice! Nó rất đẹp!
Yes, it is. Đúng rồi.
c) It's a birthday present from my father.
Đó là quà sinh nhật từ ba mình.
That's great! Thật tuyệt!
d) What's your phone number?
Sô' điện thoại của bạn là số may?
It's 0912 158 657.
Nó là oh nine one two, one five eight, six five seven.
 
2. Point and say.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What's your phone number?. - Lesson 1
 
Chỉ và nói.
 
Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về số điện thoại của bạn ấy.
a) What's Lily's phone number?
Sô' điện thoại của Lily là số mấy?
It's 098 207 4511.
Nó là oh nine eight two oh seven, four five double one.
b) What's John's phone number?
Sô' điện thoại của John là số mấy?
It's 0915 099 995.
Nó là oh nine one five, oh double nine, double nine five.
c) What's Sally's phone number?
Sô' điện thoại của Sally là số mấy?
It's 0985 343 399.
Nó là oh nine eight five, three four three, three double nine.
d) What's Sam's phone number?
Sô' điện thoại của Som là số mây?
It's 0912 144 655.
Nó là oh nine one two, one double four, six double five.
 
3. Listen anh tick.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What's your phone number?. - Lesson 1
 
Nghe và đánh dấu chọn.
 
1. b 2. c 3. a
Bài nghe: 
1. Mai: What's your phone number, Tom?
Tom: It's oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Can you say it again?
Tom: Oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Thank you.
2. Nam: What's your phone number, Mai?
Mai: Oh nine nine eight, oh nine three, five nine six.
Nam: Oh nine nine eight, oh nine three, er…?
Mai: Five nine six.
Nam: Thanks, Mai.
3. Mary: Do you have Mr Loc's phone number, Quan?
Quan: Just a minute… It's oh nine nine oh, two eight three, eight
five five.
Mary: Oh nine nine oh, two eight three, eight five five, right?
Quan: That's right.
Mary: Thank you very much.
 
 
4. Look and write.
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What's your phone number?. - Lesson 1
 
Nhìn và viết.
 
2. What's Ann's phone number?
 
Số điện thoại của Ann là số mấy ?
 
It's oh nine eight five, oh nine seven, oh double nine.
 
Nó là 0985 097 099.
 
3. What's Ben's phone number?
 
Số điện thoại của Ben là số mấy?
 
It's oh nine one two, two eight three, eight oh four.
 
Nó là 0912 283 804.
 
5. Let's sing.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What's your phone number?. - Lesson 1
 
Chúng ta cùng hát.
 
What’s your phone number?
Số điện thoại của bạn là số mấy?
What's your phone number? What's your phone number?
It's oh nine nine two, three four five, eight nine six.
What's your phone number? What's your phone number?
It's oh nine nine two, three four five, eight nine six.
Hey ho, hey ho, it's my phone number.
Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?
Nó là 0992 345 896
Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?
Nó là 0992 345 890.
Ồ hô, ô hô, nó là số điện thoại của mình.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top