Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
'crocodile I want to see 'crocodiles.
Tôi muốn xem những con cá sấu.
'elephant 'Elephants are enormous.
Những con voi thì to lớn.
'wonderful The weather's ‘wonderful.
Thời tiết đẹp.
'beautiful Some zoo animals are 'beautiful.
Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.
 
2. Listen and circle. Then say the sentences aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
1. b 2. b 3.0 4. b 
Bài nghe:
1. I want to go to the zoo because I want to see elephants.
2. My brother does not like crocodiles because they are scary.
3. The monkeys are beautiful.
4. Some zoo animals are wonderful.
 
3. Let’s chant.
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
I want to go to the zoo
Tôi muốn đi sở thú 
I want to go to the zoo.
Why?
Because I want to see the animals.
I like kangaroos.
Why?
Because they're beautiful.
I like elephants.
Why?
Because they're wonderful.
Tôi muốn đi sở thú.
Tại sao?
Bởi vì tôi muốn xem động vật.
Tôi thích những con căng-gu-ru.
Tại sao?
Bởi vì chúng đẹp.
Tôi thích những con voi.
Tại sao?
Bởi vì chúng đẹp.
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3
 
Đọc và hoàn thiện.
 
Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp. Một số thì thân thiện nhưng một số thì đáng sợ. Mai không thích những con voi bởi vì chúng to lớn và có thể nguy hiểm. Nam thích những con khỉ bởi vì chúng vui nhộn.
(1) animals (2) beautiful/friendly /scary
(3) big/dangerous (4) monkeys (5) funny
 
5. Write about you.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3
 
Viết về em.
 
I want to go to the zoo because I want to see animals and taking scenery photos. At the zoo, there are a lot of animals and some of them are very beautiful. I like monkeys because they can climb the tree very well and cycle. I don't like tigers because they are scary.
Tôi muốn đi sở thú bởi vì tôi muốn xem động vật và chụp cánh đẹp. Tại sở thú, có nhiều động vật và một vài con trong số chúng rất đẹp. Tôi thích những con khỉ bởi vì chúng có thể trèo cây rất giỏi và đi xe đạp. Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.
 
 
6. Project.
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3
 
Dự án.
 
Vẽ và tô màu động vật trong vườn thú em yêu thích nhất. Sau đó đưa chúng cho câ lớp xem và nói tại sao bạn thích chúng.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top