Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 2

1. Look, listen anh repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2
 
Nhìn, nghe và đọc lại.
 
a) What animal do you like? Bạn thích động vật nào?
I like monkeys. Tôi thích những con khỉ.
b) Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng?
Because they're funny. Bởi vì chúng vui nhộn.
c) What about tigers? Còn những con hổ thì sao?
I don't like tigers. Tôi không thích những con hổ.
d) Why not? Tại sao không?
Because they are scary. Bởi vì chúng đáng sợ.
 
2. Point and say.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2
 
Chỉ và nói.
 
a) I don't like tigers because they are scary.
Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.
I don't like crocodiles because they're scary.
Tôi không thích những con cá sớ'u bởi vì chúng đáng sợ. 
b) I don't like bears because they are big.
Tôi không thích những con gaasu bởi vì chúng to lớn.
I don't like elephants because they're big.
Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.
c) I like zebras because they are beautiful.
Tôi thích những con ngựa vân bởi vì chúng đẹp.
d) I like kangaroos because they are fast.
Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.
 
3. Let's talk.
 
• What animal do you want to see?
Bạn muốn xem động vật nào?
• I like because .
Tôi thích… bởi vì…
• I don't like because .
Tôi không thích… bởi vì…
 
4. Listen and write.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2
 
Nghe và điền số.
 
1. big 2. fast 3. funny 4. scary
 
Bài nghe:
 
1. Linda does not like elephants because they are big.
 
2. Peter likes kangaroos because they are fast.
 
3. Mai likes monkeys because they are funny.
 
4. Nam does not like tigers because they are scary.
 
5. Look and write.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2
 
Nhìn và viết.
 
1. Nam likes zebras because they are beautiful.
Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.
2. Mai does not like crocodiles because they are scary.
Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.
3. Linda and Peter like bears because they are big.
Undo và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.
4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast.
Phong và Tony thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.
 
 
6. Let's sing.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2
 
Chúng ta cùng chơi.
 
Why or why not?
 
Tại sao hay tại sao không?
 
Do you like monkeys?
 
Yes, I do.
 
Why do you like them?
 
Because they're funny.
 
Bạn thích những con khỉ phải không?
 
Vâng, đúng rồi.
 
Tại sao bạn thích chúng?
 
Bởi vì chúng vui nhộn.
 
Do you like crocodiles?
 
No, I don't.
 
Why don't you like them?
 
Because they're scary!
 
Bạn thích những con cá sấu phải không?
 
Không, tôi không thích.
 
Tại sao bạn không thích chúng?
 
Bởi vì chúng đáng sợ.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top