Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where`s your school? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where`s your school? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 1
 
Nhìn, nghe và đọc lại.
 
What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. Thay vì họ sè hỏi lặp lại câu hỏi: Where's your school, Jack? thì họ sẽ hỏi What about you. Jack?, nó có cùng ý nghĩa với câu Where's your school. Jack?
 
a)   This is my cousin Jack. Đây là Jack em họ của mình.
 
He's in London. Cậu ấy ở Luân Đôn.
 
Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Phong.
 
Xìn chào, Jack. Rất vui được gặp bạn. Mình là Phong.
 
Nice to meet you too, Phong.
 
Mình cũng rất vui được gặp bạn, Phong.
 
b)   Phong and I study in the same school.
 
Phong và mình học cùng trường.
 
What's the name of your school? Tên trường của bạn là gì?
 
Nguyen Du Primary School. Trường Tiểu học Nguyễn Du.
 
c)  Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
 
It's in Nguyen Du Street in Ha Noi. Nó ở đường Nguyền Du, Hà Nội.
 
d)   What about you, Jack? What's the name of your school?
 
Còn bợn thì sao, Jack? Tên trường của bạn là gì?
 
Oxford Primary School. It's in Oxford street.
 
Trường Tiểu học Oxford. Nó nằm trên đường Oxford.
 
 
 
2. Point and say.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 1
 
Chỉ và nói.
 
Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về trường của bạn. Hỏi về tên của nó và nó ở đâu.
 
a)   Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
 
It's in Oxford Street. Nó ở đường Oxford.
 
b)  Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
 
It's in Hoa Binh Road in Long An. Nó ở đường Hòa Bình, Long An.
 
c)   Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
 
It's in Bat Trang Village. Nó ở làng Bát Tràng.
 
d)   Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
 
It's in Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
 
Nó ở phố Nguyền Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
 
3. Listen anh tick.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 1
 
Nghe và đánh dấu chọn.
 
1. c 2. a 3. c
Bài nghe:
1. A: Where's your school?
B: It's in Nguyen Hue street.
A: Is it in Ha Noi?
B: No, it isn't. It's in Nam Dinh.
2ẽ A: What's the name of your school?
B: Bat Trang Primary School.
A: Where s it?
B: It's in Bat Trang Village.
3. A: My school is big and beautiful.
B: Where is it?
A: It's in Oxford street, London.
 
 
 
4. Look and write.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 1
 
Nhìn và viết.
 
1. My school is in Nguyen Trai street.
Trường tôi nằm trên đường Nguyền Trãi.
2. His school is Van Noi Primary School.
Trường của cậu ây là Trường Tiểu học Vân Nội.
3. Her school is Sunflower Primary School.
Trường của cô ấy là Trường Tiểu học Sunflower.
 
 
 
5. Let's sing.
 
Click tại đây để nghe
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 6: Where's your school?. - Lesson 1
 
Chúng ta cùng hát.
 
This is the way Đây là con đường
This is the way we go to school,
Go to school, go to school.
This is the way we go to school,
So early in the morning.
Đây là con đường chúng ta đi học,
Đi học, đi học.
Đây là con đường chúng ta đi học,
Rất sớm vào buổi sáng.
This is the way we go for a walk,
For a walk, for a walk.
This is the way we go for a walk, 
So early in the morningệ
Đây là con đường chúng ta đi bộ,
Đi bộ, đi bộ.
Đây là con đường chúng ta đi bộ,
Rất sớm vào buổi sáng.
 
 
 
I

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top