Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. – Lesson 2

Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. – Lesson 2

1. Look, listen anh repeat.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 2
 
Nhìn, nghe và đọc lại.
 
a) What's your hobby, Linda? sở thích của bạn là gì vậy Linda?
I like playing the piano. Tôi thích chơi đàn piano.
b) Playing the guitar is my hobby. Chơi đàn ghi-ta là sở thích của mình.
c) I like singing. Tôi thích hát.
Well, we all like music. Let's go to Super Music Club.
Tuyệt. Tất cả chúng ta đều thích âm nhạc. Chúng ta cùng nhau đến Câu lạc bộ Ầm nhạc Tuyệt vời.
 
 
 
2. Point and say.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 


Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 2
Chỉ và nói.
 
a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like riding a bike. Tôi thích cưỡi xe đạp.
b) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like playing badminton, Tôi thích chơi cầu lông.
c) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
d) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like taking photos. Tôi thích chụp ảnh.
e) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like watching TV. Tôi thích xem ti vi.
 
3. Let's talk.
 
Chúng ta cùng nói.
 
• What do you like doing? Bạn thích làm gì?
• What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
 
4. Listen and number.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 


Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 2
Nghe và điền số.
 
a 2                   b 4                   c 1                   d 3
 
Bài nghe:
 
1. Peter: I have a new ball. Let's play football.
 
Nam: No, I don't like playing football.
 
Peter: What do you like doing?
 
Nam: I like playing badminton.
 
Peter: OK, let's play!
 
2. Linda: Oh, your kite's nice.
 
Quan: Flying a kite is my hobby. What's your hobby?
 
Linda: Flying a kite, too.
 
Quan: OK. Let's make a kite.
 
Linda: That's a good idea!
 
3. Peter: I don't like riding a bike.
 
Akiko: What's your hobby?
 
 
Peter: Taking photographs.
 
Akiko: Oh, that's interesting.
 
4. Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do…
 
Tony: Oh, you sing very well!
 
Mai: Yes, I like singing.
 
Tony: I like singing, too.
 
5. Look and write.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 2
Nhìn và viết.
 
1. Peter: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like riding a bikẹệ Tôi thích cưỡi xe đạp.
2. Peter: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Tom: I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
3. Phong: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like taking photos, Tôi thích chụp ảnh.
4. Phong: What's your hobby? sở thích của bạn là gì?
Mai: I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông.
 
 
 
6. Let's play.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 7: What do you like doing?. - Lesson 2
Chúng ta cùng chơi.
 
What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)
 
Thực hành với bạn. Từng người một hỏi và trả lời về sở thích.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top