Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication

Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication

1. Look at the pictures and discuss
 
(Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication
 
 
 
Hướng dẫn giải:
 
1. big city , desert 
 
2. – Big city is beautiful with bridges, buildings. It’s overcrowded.
 
– The desert is quiet.
 
Tạm dịch:
 
1. Chúng là những nơi nào?
 
thành phô" lớn, sa mạc
 
2. Chúng khác nhau như thế nào?
 
– Thành phố lớn xinh đẹp với những cây cầu, tòa nhà. Nó quá đông đúc.
 
– Sa mạc thì yên tĩnh.
 
2. Match the words below with the places in 1
 
(Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 1)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
Big city : high living Standard , clean water , densely-populated, good education , crime .
 
Desert : poor healthcare , crime, malnutrition , hunger.
 
Tạm dịch:
 
Thành phô" lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.
 
Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.
 
3. Read the information about the two places.
 
(Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. Communication
 
Tạm dịch:
 
Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.
 
Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)
 
Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp
 
Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao
 
Những vấn đề: Á diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói
 
Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.
 
Hồng Kông
 
Diện tích: 1,104 km2
 
Dân số: hơn 7 triệu dân
 
Mật độ: hơn 6.000 người/km2
 
Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch
 
Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới
 
 Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm
 
Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm
 
4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.
 
(Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau)
 
Hướng dẫn giải:
 
– The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people.
 
– The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2.
 
– The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has service industry and tourism for economy.
 
Tạm dịch:
 
–  Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.
 
– Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.
 
– Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top