Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Giá trị của một biểu thức đại số

Trả lời câu hỏi bài Giá trị của một biểu thức đại số

Câu 1: Cho biểu thức 5x2 + 3x – 1. Tính giá trị của biểu thức tại:

 1. x = 0
 2. x = -1
 3. x = 1/3

Lời giải:

a, Thay x = 0 vào biểu thức, ta có:

5.02 + 3.0 – 1 = 0 + 0 – 1 = -1

Vậy giá trị của biểu thức 5×2 + 3x – 1 tại x = 0 là -1

b, Thay x = -1 vào biểu thức, ta có:

5.(-1)2 + 3.(-1) – 1 = 5.1 – 3 – 1 = 1

Vậy giá trị của biểu thức 5×2 + 3x – 1 tại x = -1 là 1

c, Thay x = 13 vào biểu thức, ta có:

5.(1/3)2 + 3.1/3 – 1 = 5.1/9 + 1 – 1 = 5/9

Vậy giá trị của biểu thức 5×2 + 3x – 1 tại x = 1/3 là 5/9

Câu 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 1. 3x – 5y + 1 tại x = 13 ; y = – 1/5
 2. 3x2– 2x – 5 tại x = 1; x = -1; x = 5/3
 3. x – 2y2+ z3tại x = 4; y = -1; z = -1

Lời giải:

a, Thay x = 1/3 ; y = – 1/5 vào biểu thức ta có:

3.1/3 – 5.(-1/5 ) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3

Vậy giá trị của biểu thức 3x – 5y + 1 tại x = 1/3 ; y = – 1/5 là 3.

b, *Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

3.1– 2.1 – 5 = 3 – 2 – 5 = -4

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 2x – 5 tại x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

3.(-1)2 – 2.(-1) – 5 = 3.1 + 2 – 5 = 0

Vậy giá trị của biểu thức 3×2 – 2x – 5 tại x = -1 là 0.

*Thay x = 5/3 vào biểu thức ta có:

3.(5/3 )2 – 2.5/3 – 5 = 3.25/9 – 10/3 – 15/3 = 0

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 2x – 5 tại x = 5/3 là 0.

c, Thay x = 4, y = -1, z = -1 vào biểu thức ta có:

4 – 2.(-1)2 + (-1)3 = 4 – 2.1 + (-1) = 4 – 2 – 1= 1

Vậy giá trị của biểu thức x – 2y2 + z3 tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

Câu 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 1. x2– 5x tại x = 1; x = -1; x = 1/2
 2. 3x– xy tại x = -3; y = -5
 3. 5 – xy3tại x = 1; y = -3

Lời giải:

a, *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có: 12– 5.1 = 1 – 5 = -4

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 5x tại x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có: (-1)2 – 5.(-1) = 1 + 5 = 6

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 5x tại x = 1 là 6.

*Thay x = 1/2 vào biểu thức, ta có:

 Bài tập toán 7

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 5x tại x = 1/2 là -9/4 .

b, Thay x = -3 và y = -5 vào biểu thức, ta có:

3.(-3)2 – (-3)(-5) = 3.9 – 15 = 12

Vậy giá trị của biểu thức 3×2 – xy tại x = -3; y = -5 là 12.

c, Thay x = 1, y = -3 vào biểu thức, ta có:

5 – 1.(-3)3 = 5 – 1.(-27) = 5 + 27 = 32

Vậy giá trị của biểu thức 5 – xy3 tại x = 1; y = -3 là 32.

Câu 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 1. x5– 5 tại x = -1
 2. x2– 3x – 5 tại x =1; x = -1

Lời giải:

a, Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

(-1)– 5 = -6

Vậy giá trị của biểu thức x5 – 5 tại x = -1 là -6.

b, *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có:

12 – 3.1 – 5 = 1 – 3 – 5 = -7

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 3x – 5 tại x = 1 là -7.

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có:

(-1)2 – 3.(-1) – 5 = 1 + 3 – 5 = -1

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 3x – 5 tại x = -1 là -1.

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x (m), chiều rộng y (m) (x, y > 4). Người ta mở một lối đi xung quanh vương (thuộc đất của vườn) rộng 2m.

 1. Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu m?
 2. Tính diện tích khu đất trồng trọt biết x = 15m, y = 12m

Lời giải:

a, Chiều dài khu đất trồng trọt là x – 4 (m)

Chiều rộng khu đất trồng trọt là y – 4 (m)

b, Diện tích khu đất trồng trọt là: (x – 4)(y – 4) (m2) (1)

Thay x = 15m, y = 12m vào (1), ta có:

S = (15 – 4)(12 – 4) = 11.8 = 88 (m2)

Câu 6: Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 13 lượng nước chảy vào.

 1. Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút
 2. Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 30; a = 50.

Lời giải:

a, Sau a phút, vòi nước chảy vào bể được ax (lít)

Sau a phút, vòi nước chảy ra ngoài được ax / 3 (lít)

Sau a phút số nước có thêm trong bể là:

 Bài tập toán 7

b, Thay x = 30, a = 50 vào (1) ta có số nước có thêm trong bể là:

(2.50.30) / 3 = 1000 (lít)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top