Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Khái niệm về biểu thức đại số

Trả lời câu hỏi bài Khái niệm về biểu thức đại số

Câu 1: Viết các biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau:

a, Tổng của a và b bình phương

b, Tổng các bình phương của a và b

c, Bình phương của tổng a và b

Lời giải:

a, a + b2

b, a2 + b2

c, (a + b)2

Câu 2: Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương” … để đọc các biểu thức sau:

a, x + 10

b, 3x2

c, (x + 2)(x – 2)

Lời giải:

a, x + 10: tổng của x và 10

b, 3x2: tích của 3 và x bình phương

c, (x + 2)(x – 2): tích của tổng x và 2 với hiệu của x và 2

Câu 3: Viết biểu thức đại số biểu thị

a, Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm.

b, Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp là 5 cm và a cm là: 5a

b, Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp là a (cm) và b (cm) là: (a + b).2

Câu 4: Viết biểu thức đại số để biểu thị

a, Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h)

b, Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m)

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) là: 35t

b, Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m) là: Bài tập toán 7

Câu 5: Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a, Một số tự nhiên chẵn

b, Một số tự nhiên lẻ

c, Hai số lẻ liên tiếp

d, Hai số chẵn liên tiếp

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu diễn một số tự nhiên chẵn: 2k

b, Biểu thức đại số biểu diễn một số tự nhiên lẻ: 2k + 1

c, Biểu thức đại số biểu diễn hai số lẻ liên tiếp: 2k + 1 và 2k + 3

d, Biểu thức đại số biểu diễn hai số chẵn liên tiếp: 2k và 2k + 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top