Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Làm tròn số

Trả lời câu hỏi bài Làm tròn số

Câu 1: Làm tròn số các chữ số sau đây đến chứ số thập phân thứ nhất:

6,70; 8,45; 2,119; 6,092; 0,05; 0,035; 29,88; 9,99

Lời giải:

6,70 ≈ 6.7; 8,45 ≈ 8,5; 2,119 ≈ 2,1 ; 6,092 ≈ 6,1

0,05 ≈ 0,1; 0,035 ≈ 0,0

Câu 2: Làm tròn các số sau đây:

 1. Tròn chục: 5032,6; 991,23
 2. Tròn trăm: 59436; 56873
 3. Tròn nghìn: 107605; 288097,3

Lời giải:

 1. Tròn chục: 5032,6 ≈ 5030; 991,23 ≈ 990
 2. Tròn trăm: 59436 ≈ 59400; 56873 ≈ 56900
 3. Tròn nghìn: 107605 ≈ 10800; 288097,3 ≈ 288000

Câu 3: Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học với kết quả năm lần đo là: 10,27m; 10,25m; 10,28m; 10,26m; 10,23m

Lời giải:

Chiều dài đúng của lớp học:

(10,27 + 10,25 + 10,28 + 10,26 + 10,23) : 5 ⇔ 10,26

Câu 4: Tính chu vi và diện tích của một sàn vuông có cạnh đo được là 12,4m (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải:

Chu vi của sân là: 12,4.4 = 49,6m

Diện tích của sân là: 12,4.12,4 = 153,76 ⇔ 153.8m

Câu 5: Biết 1 inh-sơ (inch), kí hiệu “in” bằng 2,54cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải:

1 (inch) = 2,54 cm

1 cm ≈ 0,4 inch

Câu 6: Biết 1m gần bằng 3,28 (phút) (foot) kí hiệu “ft”. Hỏi 1ft bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Lời giải

1m ≈ 3,28 ft

1ft ≈ 0,3049m

Câu 7: Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đứng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

 Bài tập toán 7

Câu 8: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154

b) (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16)

c) 96,3.3.0,07

d) 4,508 : 0,19

Lời giải:

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 6,7913 + 2,364 + 0,154

= 9,1553 + 0,154 = 0,93093 ≈ 9,31

b) (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16) = 10,935 – 6,162 = 4,773 ≈ 4,77

c) 96,3.3.0,07 = 289,5741 ≈ 289,57

d) 4,508 : 0,19 = 23,72631579 ≈ 23,73

Câu 9: Ước lượng kết quả các phép tính sau:

a. 21608.293                    b. 11,032.24,3

c. 762,40:6                       d. 57,80 : 49

Lời giải:

a) 21608.293 ≈ 2000.300 = 6000000

b) 11,032.24,3 ≈ 10.20 = 200

c) 762,40:6 ≈ 800 : 6 ≈ 133

d) 57,80 : 49 ≈ 60 : 50 ≈ 1,2

Câu 10: Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và truwg nhầm các số nguyên và số thập phân. Ví dụ

 1. a) 798 + 248 = (800-2) + 248 = (800 + 248 ) -2 = 1048 -2 =1046
 2. b) 7,31 – 0,96 = 7,31 –(1-0,04) = (7,31 – 1) + 0.04

= 6,31 + 0,04 = 6,35

Theo cách trên em hãy tính nhẩm

a) 257 + 319

b) 6,78 – 2,99

Lời giải:

a) 257 + 319 = 257 + (320 -1 ) = (257 + 320 ) -1

= 577 -1 = 576

b) 6,78 – 2,99 = 6,78 – (3 – 0,01) = (6,78 – 3 ) + 0,01

= 3,78 + 0,01 = 3,79

Câu 11: Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là 196,75 m2; 89,623m2; 127,02m2 và 102,9m2.

 1. Tính tổng diện tích 4 mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
 2. Mảnh đất A rộng hơn mảnh đất B bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
 3. Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
 4. So sánh tổng diện tích 2 mảnh đất A, B và tổng diện tích 2 mảnh đất C, D

Lời giải:

a) 196,75 + 89,623 + 127,02 + 102,9 = 516,293 ≈ 56,5 m2

b) 196,75 – 89.623 = 107,127 ≈ 107,1 m2

c) 127,02 – 102,9 = 24,12 ≈ 24,1 m2

d) (196,75 + 89,623) –(127,02 – 102,9) = 56,453 ≈ 54,5 m2

Tổng diện tích hai mảnh A, B hơn tổng diện tích hai mảnh C, D khoảng 56,5m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top