Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Lũy thừa của một số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi bài Lũy thừa của một số hữu tỉ

Câu 1: Tính

 bài tập toán 7

Câu 2: Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ khác 1

125; -125; 27; -27

Lời giải:

125 = 53; -125=(-5)3; 27=33; -27= (-3)3

Câu 3: Tìm số 25 dưới dạng luỹ thừa. Tìm tất cả các cách viết

Lời giải:

25 = 251 = 52=(-5)2

Câu 4: Tìm x ∈ Q, biết rằng:

  1. (x – (1/2))2 = 0
  2. (x – 2)2 = 1
  3. (2x – 1)3 = -8
  4. (x + (1/2))2 = 1/16

Lời giải:

 bài tập toán 7

Câu 5: So sánh: 2225 và 3150

Lời giải:

2225 = 23.75 = (23)75 = 875

3150 = 32.75 = (32)75=975

8 < 9 => 875 < 975

Vậy : 2225 < 3150

Câu 6: Tính

 bài tập toán 7

Lời giải

 bài tập toán 7

Câu 7: Viết các biểu thức sau dưới dạng an (a ∈ Q, n ∈ N)

 bài tập toán 7

Câu 8: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho:

  1. a) 2.16 ≥ 2n> 4
  2. b) 9.27 ≤ 3n≤ 243

Lời giải:

a) 2.16 ≥ 2n> 4 => 2. 24≥ 2n > 22

=>2 < n ≤ 5 => n ={3; 4; 5}

b) 9.27 ≤ 3n≤ 243 => 32.33≤ 3n ≤ 35

=> 35 ≤ 3n ≤ 35 => n = 5

Câu 9: chứng minh rằng: 87 – 218 chia hết cho 14

Lời giải:

Ta có: 87 – 217 = (23)7 – 218 = 217.( 24 -2)= 217.(16 – 2)

= 24.14 ⋮14

Câu 10: So sánh: 291 và 535

Lời giải:

Ta có: 291 > 290= (25)18 = 3218 (1)

3218 > 2518 (2)

2518 = (52)18= 536 > 535 (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: 291 > 535

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top