Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Số trung bình cộng

Trả lời câu hỏi bài Số trung bình cộng

Câu 1: Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị sau bằng cách lập bảng:

17

20

18

18

19

17

22

30

18

21

17

32

19

20

26

18

21

24

29

21

28

18

19

31

26

26

31

24

24

22

Lời giải:

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

 

17

3

51

 

18

5

90

 

19

4

76

 

20

2

40

 

21

3

63

 

22

2

44

 

24

3

72

 

26

3

78

 

28

1

28

 

30

1

30

 

31

2

62

 

32

1

32

 
 

N = 30

Tổng: 666

X = 666/30 = 22,2

Mo = 18

Câu 2: Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1975 (đo theo độ C) người ta lập được các bảng sau:

* Đối với thành phố A

 Bài tập toán 7

Hãy so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm giữa hai thành phố

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Câu 3: Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây:

 Bài tập toán 7

  1. Tính điểm trung bình của từng xạ thủ
  2. Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người.

Lời giải:

  • Điểm trung bình của xạ thủ A

Bài tập toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top