Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 137. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 137. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 148/SGK Toán 4)

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 137. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74; Số lớn: 259

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 1478SGK Toán 4)

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 137. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 148/SGK Toán 4)

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số, tỉ số của hai số đó là 4/5

Đáp án:

Ta có số lớn nất có 2 chữ số là 99

Ta có sơ đồ sau

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 137. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là 99 – 44 = 55

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top