Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 138. uyện tập trang 148 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 138. uyện tập trang 148 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 148/SGK Toán 4)

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 138. uyện tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 8 = 11 (phần)

Số bé là: 198 : 11 x 3 = 54

Số lớn là: 198 – 54 = 144

Đáp số: Số bé: 54; Số lớn: 144

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 148 SGK Toán 4)

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 138. uyện tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số quả cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: 80 quả cam

200 quả quýt

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 148/SGK Toán 4)

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau?

Đáp án:

Tổng số học sinh hai lớp là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

330 – 170 = 160 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 170 cây

Lớp 4B: 160 cây

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 148/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

350 : 2 = 175 (m)

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 138. uyện tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

175 : 7 x 3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

175 – 75 = 100 (m)

Đáp số: Chiều rộng: 75m

Chiều dài: 100m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top