Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139. Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139. Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 149/SGK Toán 4)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139.  Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài: 28 : 4 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài: 28 – 7 = 21 (m)

Đáp số: Đoạn thứ nhất 21m

Đọan thứ hai: 7m

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 149 SGK Toán 4)

Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139.  Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn nữ là:

12 – 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 4 bạn trai

8 bạn gái

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 149/SGK Toán 4)

Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì tìm được số bé.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139.  Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

Theo đề bài thì số lớn gấp 5 lần số bé.

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là: 72 : 6 = 12

Số lớn là: 72 – 12 = 60

Đáp số: Số lớn: 60

Số bé: 12

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 149/SGK Toán 4) 

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 139.  Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

Đáp án:

Có thể nêu bài toán như sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất chứa bằng 1/4 thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

180 : 5 = 36 (l)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

180 – 36 = 144 (l)

Đáp số: Thùng 1: 36 lít

Thùng 2: 144 lít

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top