Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 149/SGK Toán 4)

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3             b) a = 5m

    b = 4                  b = 7m

c) a = 12kg           d) a = 6l

    b = 3 kg                 b = 8l

Đáp án:

a) Tỉ số của a và b là: 3/4

b) Tỉ số của a và b là: 5/7

c) Tỉ số của a và b là: 12/3 = 4

d) Tỉ số của a và b là: 6/8 = 3/4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 149 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 149/SGK Toán 4)

Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Đáp án:

Ta có số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là: 1080 : 8 = 135

Số thứ hai là: 135 x 7 = 945

Đáp số: Số thứ nhất: 135

Số thứ hai: 945

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 149/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 140. Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 – 50 = 75 (m)

Đáp số: Chiều dài: 75 m; chiều rộng: 50m.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 149/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật:

64 : 2 = 32 (m)

Hai lần chiều dài hình chữ nhật:

32 + 8 = 40 (m)

Chiều dài hình chữ nhật:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật:

20 – 8 = 12 (m)

Đáp số: Chiều dài 20m

Chiều rộng: 12m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top