Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 142. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 142. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 151/SGK Toán 4)

Hiệu của hai số là 85. Tỉ số của hai số đó là 3/8. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 142. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Số bé là:

85 : 5 x 3 = 51

Số lớn là:

51 + 85 = 136

Đáp số: Số bé: 51

Số lớn: 136

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 151 SGK Toán 4)

Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng 5/3 số bóng đèn trắng.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 142. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn trắng là: 250 : 5 x 3 = 375 (bóng)

Số bóng đèn màu là: 375 + 250 = 625 (bóng)

Đáp số: 625 bóng đèn màu

375 bóng đèn trắng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 151/SGK Toán 4)

Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau?

Đáp án:

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là:

35 – 33 = 2 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

10 : 2 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 35 = 175 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

175 – 10 = 165 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 175 cây

Lớp 4B: 165 cây

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 151/SGK Toán 4)

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 142. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4

Đáp án:

Có thể nêu bài toán như sau:

Hai số có hiệu bằng 72. Tỉ số của 2 số đó là 5/9. Tìm hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là:

72 : 4 x 5 = 90

Số lớn là:

90 + 72 = 162

Đáp số: Số bé: 90

Số lớn: 162

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top