Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143. Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Bài 1.

Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143.  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

         31=2 (phần)

Số thứ hai là:

         30:2×1=15

Số thứ nhất là:

        15×3=45

                             Đáp số: Số thứ nhất: 45; 

                                         Số thứ hai: 15.

Bài 2. 

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Đáp án:

Số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai nên số thứ hai gấp 5 lần số thứ nhất.

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143.  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

         51=4 (phần)

Số thứ nhất là:

         60:4×1=15

Số thứ hai là:

        15×5=75

                            Đáp số: Số thứ nhất: 15;

                                         Số thứ hai: 75.

Bài 3. 

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gaọ nếp bằng 14 số gạo tẻ.

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143.  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

         41=3 (phần)

Số gạo nếp là:

        540:3×1=180 (kg)

Số gạo tẻ là:

       180+540=720 (kg).

                     Đáp số: 180 kg gạo nếp;

                                  720 kg gạo tẻ.

Bài 4.

 Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 143.  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4 (tiếp theo)

Đáp án:

Có thể nêu bài toán như sau:

Trong vườn có số cây cam bằng 16 số cây dứa, biết số cây dừa nhiều hơn số cây cam là 170 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây dứa.

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

           

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top