Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 152/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 152 SGK Toán 4)

Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ nhất là: 738 : 9 = 82

Số thứ hai là: 82 x 10 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 820

Số thứ hai: 82

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 152/SGK Toán 4)

Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Đáp án:

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là:

10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng:

220 : 22 = 10 (kg)

Số gạo nếp là:

10 x 10 = 100 (kg)

Số gạo tẻ là:

10 x 12 = 120 (kg)

Đáp số: 100 kg gạo nếp

120 kg gạo tẻ

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 152/SGK Toán 4)

Quãng đường từ nhà an đến trường học dài 840m gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

Đáp án:

Ta có sơ đồ mới:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 144. Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là:

840 : 8 x 3 = 315(m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài:

840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Từ nhà An đến trường: 525m

Từ nhà An đến hiệu sách: 315m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top