Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 164/SGK Toán 4)

Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28;              b) m = 2006; n = 17.

Đáp án:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m x n = 952 x 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006; n = 17 thì:

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m x n = 2006 x 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 164 SGK Toán 4) 

Tính:

a) 12054 : (15 + 67);               b) 9700 : 100 + 36 x 12.

29150 – 136 x 201                 (160 x 5 – 25 x 4) : 4

Đáp án:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 x 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 – 25 x 4) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 164 SGK Toán 4) 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 x 25 x 4              b) 108 x (23 + 7)

18 x 24 : 9                215 x 86 + 215 x 14

41 x 2 x 8 x 5              53 x 128 – 43 x 128

Đáp án:

a) 36 x 25 x 4 = 36 x (25 x 4)

= 36 x 100 = 3600

18 x 24 : 9 = (18 : 9) x 24

= 2 x 24 = 48

41 x 2 x 8 x 5 = (41 x 8) x (2 x 5)

= 328 x 10 = 3280

b) 108 x (23 + 7) = 108 x 30 = 3240

215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14)

= 215 x 100

= 21500

53 x 128 – 43 x 128 = (53 – 43) x 128

= 10 x 128

= 1280

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 164 SGK Toán 4)

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Đáp án:

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:

7 x 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51m vải

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 164 SGK Toán 4)

Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền mua 2 hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top