Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

a + b là biểu thức có chứa hai chữ

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b

BÀI 1. ( trang 42/SGK Toán 4)

Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25

b) c = 15cm và d = 45cm

Đáp án:

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35; 35 là một giá trị của biểu thức c + d

b) c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15 + 45 = 60cm; 60cm là một giá trị của biểu thức c + d

 

BÀI 2. ( trang 42/SGK Toán 4)

a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20

b) a = 45 và b = 36

c) a = 18m và b = 10m

Đáp án:

a) a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a – b = 18m – 10m = 8m

 

BÀI 3. ( trang 42/SGK Toán 4)

a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Biết các giá trị của biếu thức vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

BÀI 4. ( trang 42/SGK Toán 4)

 

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 32. Biểu thức có chứa hai chữ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top