Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 35. Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 34. Biểu thức có chứa ba chữ

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng số thứ hai và số thứ ba.

(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 45/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

4367 + 199 + 501

4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Đáp án:

a) 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533 = 467 + 9533 + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 45/SGK Toán 4)

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 9500 đồng

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 45/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = …. + a = ….

b) 5 + a = …. + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + … ) = a + …

Đáp án:

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Mục lục

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top